٠

۵

١٠

١۵

٢٠

100

کاهش

بدون

درصد
خون

جریان
65

کاهش

بدون

درصد
خون

جریان

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

65

کاهش

با

همراه

درصد
خون

جریان
بورگ

مقیاس
فعالیت

جلسات
*

٠

۵


پاسخ دهید