آپیش زمون 6/28 24±6/282 2/471±1234 1/48±3/130 چاق 15 3/2±27/24 آپس زمون 2/27 *3/53±191 *6/412±1121 *54±11/124
آپیش زمون 5/12 6/84±7/234 1/812±1196 8/68±156
طبیعی 15 1/3±52/22 آپس زمون 7/11 *42/23±42/168 *7/885±7/1072 *4/49±131
*. نشان دهنده تفاوت معنادار بین میانگین متغیرهای مختلف در زمان پیش آزمون و پس آزمون.# نشان دهنده تفاوت معنادار بین میانگین متغیرهای مختلف بین دو گروه چاق و طبیعی.

بحث و نتیجه گیری
در بررسی تغییرات به دست آمده در ایمونوگلوبولین های افراد چاق و طبیعی در این پژوهش نتایج نشان داد که هر سه فاکتور مورد نظر (IgM , IgG , IgA)پس از هشت هفته برنامه تناوبی هوازی کاهش داشته اند که با نتیجه تحقیقات لی لی و راش (2009)، طبرستانی و همکاران (1390)، کخ و همکاران (2007)، الگرو و همکاران (2008) شیروانی و همکاران (1392) و ماشیکو و همکاران (2004)، همخوانی داشت (17،16،15،9،4،3) و با نتایج تحقیقات مصطفی زاده (1385)، کورسات و همکاران (2005)، پارک و همکاران (2008)، وانگ و همکاران (2011)، متناقض بود (25،20،13،7). همچنین براساس نتایج پژوهش حاضر تفاوتی در تغییرات ایمونوگلوبولین ها ناشی از فعالیت ورزشی در بین افراد چاق و طبیعی وجود نداشت. بیشتر پژوهش هایی که افزایش سطوح ایمونوگلوبولینها ناشی از فعالیت ورزشی را نشان دادند، احتمالاً به دلیل عوامل متفاوتی مانند مدت و شدت برنامه تمرینی، سن و جنس آزمودنی ها و میزان آمادگی بدنی اولیه آزمودنی هاست. ازاین رو این تناقض ها را می توان با دلایل متفاوتی توجیه کرد. بر همین اساس، فعالیت شدید طولانی مدت با نقص سیستم ایمنی همراه بود که مکانیسم آن سد لمفوسیتها، 1NF و سد ترشح IgA است. بر همین اساس نشان داده شده که فعالیت ورزشی شدت متوسط مرگومیر را 46-38 درصد کاهش می دهد، درحالی که فعالیت وامانده ساز مرگ ومیر را

1. Natural Killer
35-17 درصد افزایش میدهد (27). همچنین نشان داده شده که پس از فعالیت های استقامتیطولانی مدت، گلوتامین به سمت عضلات فعال انتقال می یابد و در نتیجه مقدار آن در پلاسما کاهش می یابد و از آنجا که گلوتامین در تکثیر لنفوسیت ها لازم است، در نتیجه، کاهش گلوتامین موجب محدودیت در تکثیر لنفوسیتها شده و به کاهش سطوح ایمونوگلوبولینهای پلاسما منجر می شود (21). از طرف دیگر در زمینه فعالیت تناوبی هم 15 هفته تمرین شدید با شدت 80 درصد VO2ma موجب کاهش عملکرد سیستم ایمنی و سطح IgG شد. این در حالی بود که تمریناتی با شدت 50 درصد VO2ma موجب بهبود عملکرد سیستم ایمنی و سطح IgG شد(18). بنابراین از آنجا که کار بیش ازحد عضلات ممکن است مقدار گلوتامین پلاسما را کاهش دهد و با توجه به این نتایج می توان گفت که فعالیت های انجامگرفته در پژوهش حاضر با توجه به آمادگی بدنی اولیه پایین آزمودنی ها موجب کاهش سطوح ایمونوگلوبولین ها شد. در مقابل، پژوهشگران در برخی تحقیقات نشان دادهاند که سیستم ایمنی در اثر فعالیتهای طولانی مدت سازگار می شود و افرادی که فعالیت جسمانی منظم و طولانی تری دارند، به دلیل افزایش ایمنوگلوبولین ها دارای سیستم ایمنی قوی تری نسبت به افراد بی تحرک اند (21). با توجه به این نتایج نیز میتوان گفت که احتمالاً با توجه به سطح پایین آمادگی جسمانی آزمودنی های چاق و طبیعی، طول دوره تمرینات به اندازه کافی طولانی نبوده است تا موجب بروز سازگاریهایی در سطوح ایمونوگلوبولین شود.
هورمون کورتیزول در زمان استرس ترشح می شود و ممکن است میزان آن در آزمودنی هایی که تحت تأثیر استرس ورزشی قرار میگیرند، افزایش یابد و اثر منفی روی ایمونوگلوبولین ها بگذارد (21).

به بیان دیگر، سطح آمادگی جسمانی و هورمون کورتیزول در افزایش یا کاهش سیستم ایمنی تأثیرگذار است. بر همین اساس، به دلیل افزایش کورتیزول ناشی از فعالیت ورزشی شدید، میزان ایمونوگلوبولین ها به دلیل افزایش فعالیت محور هیپوتالاموس-هیپوفیز کاهش می یابد که افزایش کورتیزول ناشی از تحریک سیستم عصبی سمپاتیک، می تواند محرک محور هیپوتالاموس-هیپوفیز، افزایش دمای بدن و تغییر PH خون، هایپوکسی، تجمع لاکتات و فشار روانی باشد (18).
با توجه به نتایج پژوهش ها ی انجام گرفته، سطح استراحتی IgA پس از هشت هفته تمرین متناوب در ورزشکاران تغییر نکرد که عنوان شده طول تمرینات در یک جلسه بسیار کوتاه بوده و احتمالاً به این دلیل IgA تغییر نکرده است، زیرا علاوه بر سطح آمادگی اولیه، طول و شدت تمرینات نیز از عوامل مؤثر در تعیین سطح ایمونوگلوبولینها هستند (15). در این پژوهش احتمالاً تغییر غلظت پلاسما خود عامل مؤثر در تغییرات میزان ایمونوگلوبولین ها باشد که علاوه بر سطح پلاسما، غلظت کورتیزول نیز در اینپژوهش اندازه گیری نشد و جزو محدودیت های پژوهش هستند.
به عنوان نتیجه، از آنجا که نمونه های این پژوهش هیچ گونه سابقه ورزشی نداشتند، مدت زمان پژوهش آنقدر کافی نبوده تا سازگاری مناسب حاصل شود. بنابر اطلاعات ذکرشده مدت زمان تمرین و زمان برگزاری آن در صبح یا عصر، شدت تمرین، سطح فعالیت اولیه شرکت کنندگان می تواند بر نتایج پژوهش تأثیر گذاشته باشد. همچنین تغذیه گروه ها کنترل نشد که این امر ممکن است بر نتایج تحقیق اثرگذار باشد.

منابع و مĤخذ
ترتیبیان، بختیار؛ مؤذنی، سید محمد (1381). اثر تمرینات کشتی در پیش از فصل مسابقه و فصل مسابقه روی ایمنی هومورال کشتی گیران جوان. المپیک، ش 22. ص 114-105.
دبیدی روشن، ولی اﷲ؛ فلاح محمدی، ضیاء؛ برزگرزاده، حسین.(1386). تأثیر مکمل گیری کوتاه مدت گلوتامین بر ایمنوگلوبین A در بزاق پسران فعال به دنبال فعالیت درمانده ساز. المپیک.
سال پانزدهم. ش 2(پیاپی 38)، ص 15-7.
شیروانی، حسین؛ قهرمان تبریزی، کوروش؛ سبحانی، وحید ( 1392). تأثیر فعالیت ورزشی تناوبی شدید بر پاسخ ایمونوگلوبولینها و سیستم کمپلمان سرم، در بازیکنان جوان فوتبال. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.دوره 20، ش 3، ص243-233.
طبرستانی، منور؛ چوبینه، سیروس؛ کردی، محمد رضا؛ طبرستانی، محسن (1390). مقایسه تأثیر یک جلسه فعالیت هوازی و بی هوازی بر تغییرات نسبتIgA به پروتئین تام بزاقی دختران غیرورزشکار. مجله علوم زیستی ورزشی، ش 9، ص 76-63.
طراوتی، محمدرضا؛ ترتیبیان، بختیار؛ صادق خلیلی، فهیمه (1386). تأثیر تمرینات شدید کشتی روی غلظت IgA بزاق. مجله علوم پزشکی ارومیه. ش 18 (1). ص 413 -407.

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

مددی، تکذبان(1387). تأثیر یک برنامه ورزشی منتخب هوازی بر ایمنوگلوبولین GوA سرم دختران دانشآموز. پایاننامه کارشناسیارشد، دانشگاه گیلان.
مصطفی زاده، امراﷲ؛ فلاح محمدی، ضیاء، محمودی، علی اکبر، موسوی، عزت اﷲ(1385). تأثیر یکدوره تمرینات منتخب و رقابتهای فوتبال بر سطح ایمنی هومورال ورزشکاران فوتبالیست دانشگاهی. پژوهش نامه علوم ورزشی. ش 2(3). ص 32 -23 .
نورشاهی، مریم؛ هوانلو، فریبرز؛ اربابی، احمد (1387). تأثیر ورزش منظم صبحگاهی با شدت متوسط بر برخی شاخص های دستگاه ایمنی افراد میانسال. مجله غدد درونریز و متابولیسم ایران، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید بهشتی، ش 10 (3)، ص 245- 241.
.9 Allgrove JE, Gleeson M, Gomes Elisa, Hough John (2008). Effects of exerciseintensity on salivary antimicrobial proteins and markers of stress in active men, Journal of Sports Sciences.; Vol.26, No.6; PP: 653 – 661
.01 Baroody F M, Naclerio R M (2005). Allergy and immunology of the upper airway.
Otolaryngology Head and Neck Surgery, St Louis: Mosby-Year Book, 251-280.
.11 Gleeson M (2000) . Mucosal immunity and respiratory illness in elite athletes.Int. J. Sports Med. Vol.21, No.1; PP: 33-43.
.21 Jackson A S, Pollock M L (1978). Generalized equations for predicting body density of men. British Journal of Nutrition, Vol.40, No.03,PP: 497-504.
.31 Karacabey K, Saygin O, Ozmerdivenli R, Zorba E, Godekmerdan A, Bulut V (2005). The effects of exercise on the immune system and stress hormones in sportswomen. Neuroendocrinology Letters, Vol.26, No.4, PP: 361-366.
.41 Klentrou P, Cieslak T, Mac Neil M, Vintinner, Plyley A (2002). Effect of moderate exercise on salivary immunoglobulin A and infection risk in human. Eur. J. Appl. Physiol.; Vol.87, No.2:PP: 153-158.
.51 Koch AJ, Wherry AD, Petersen MC, Johnson J.C(2007). salivary immunoglobulin a response to a collegiate rugby game. Journal of Strength and Conditioning Research. Vol.21, No.1.PP: 86-90.
.61 Li Li T, Rush B (2009).The Effects of Prolonged Strenuous Exercise on Salivary Secretion of IgA Subclasses in Men. International Journal of Sport and Exercise Science. Vol.1, No.3: PP:69-74.
.71 Mashiko T, Umeda T, Nakaji S and Sugawara K(2004). Effects of exercise on the physical condition of college rugby players during summer training camp. Sports Med. Vol.38, No.2, PP: 186-190
.81 Mohebbi H, Azizi M, Moradiani H (2012). Effect of 8 Weeks Low and High Intensity Resistance Training on Leukocyte Count, Igg, Cortisol and Lactate Concentration in Untrained Men. World Applied Sciences Journal, Vol.16, No.7,PP: 949-954.
.91 Niman DC , Johanssen LM , Lee JW (2004). Infection Episoded in Runners before and after a read race “, Jsport.medcine and phys. fitness ; Vol.29, No.2 , PP : 289 -296.
.02 Park CH, Park TG, Kim TU, Kwak YS (2008). Changes of immunological markers in elite and amateur triathletes. Inter Sport med J. Vol.9, No.3, PP :116-130.
.12 Pourvaghar M J, Ghaeini A A, Ravasi A A, Kordi M R (2010). Effects of training time on serum immunoglobulin alteration and cortisol testosterone responses in male athlete students. Biol. Sport, Vol.27, No.1, PP: 25-28.
.22 Rahimi R, Ghaderi M, Mirzaei B, Ghaeni S, Faraji H, Sheikholeslami Vatani D, Rahmani-Nia F (2010). Effect of very short rest periods on Immunoglobulin A and cortisol responses to resistance exercise in men. J. Hum. Sport Exerc. Vol.5, No.2. PP:146-157
.32 Teixeira AM, Rama L, Rosado F, Martins M, Cunha M R(2007). Kinetic Response of Salivary IgA, Cortisol and Testosterone, to Several Exercise Protocols Performed by welltrained Swimmers. 12th Annual Congress of the ECSS, Jyväskylä, Finland.
.42 Thomas N E, Leyshon A, Hughes MG, Davies B, Graham M, Baker JS(2009). The effect of anaerobic exercise on salivary cortisol, testosterone and immunoglobulin (A) in boys aged 15–16 years. Eur J Appl Physiology. Vol.107, No.4: PP:455-461.
.52 Wang M-Y, An L-G (2011). effect of 12 weeks TAI CHI CHUAN practice on the immune function of female college students who lack physical exercise. biol. Vol.28, No.1. PP: 45-49.
.62 Womack J, Tien PC, Feldman J (2007). Obesity and immune cell counts in women. Metabolism; Vol.56, No.7. PP:998-1004.
.72 El-Kader, S. M. A. (2011). Moderate Versus High Intensity Exercise Training on Leptin and Selected Immune System Response in Obese Subjects. Eur J Gen Med, Vol.8, No.4,

  • 1

پاسخ دهید