بازویی اکستنشن تجربی II 46/7±34/50 98/9±41/61 *001/0 24/22 451/0 *
0/004
( Kg) کنترل 86/5±19/47 48/6±68/48 329/0 35/3 *000/0*004/0
265827-1710623
درصد
تغ
ییرات

کنترل

تجربی
II

تجربی
I

درصد

تغ

ییرات

کنترل

تجربی

II

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید


پاسخ دهید